top of page

Algemene voorwaarden het woonlokaal
E-mail: info@hetwoonlokaal.nl
Website: https://www.hetwoonlokaal.nl/

Definities
1.  het woonlokaal: het woonlokaal, gevestigd te Cothen onder KvK nr. 60576987.
2.  Klant: degene met wie het woonlokaal een overeenkomst is aangegaan.
3.  Partijen: het woonlokaal en klant samen.
4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens het woonlokaal.
2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1.  Alle prijzen die het woonlokaal hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2.  Alle prijzen die het woonlokaal hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
kan het woonlokaal te allen tijde wijzigen.
3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die het woonlokaal niet kon voorzien ten tijde
van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4.  De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn
1.  het woonlokaal mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
2.  De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3.  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat het woonlokaal de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
4.  het woonlokaal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is het woonlokaal gerechtigd de wettelijke rente van 2%
per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan het woonlokaal.
3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag het woonlokaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag het woonlokaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van het woonlokaal op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door het woonlokaal, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan het woonlokaal te betalen.

Recht van reclame
1.  Zodra de klant in verzuim is, is het woonlokaal gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2.  het woonlokaal roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3.  Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan het woonlokaal, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
4.  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1.  Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:

- het product met zorg is behandeld en bij een retour goed verpakt wordt. Wanneer het product zelf of de verpakking meer beschadigd is dan nodig is om het product te bekijken / te proberen dan kan een eventuele waardevermindering aan u doorberekent worden.
- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (roomsprays, handzeep, lotion, olijfolie, specerijen enz.) Deze producten mogen alléén retrour mits verzegeling nog intact is en product ongebruikt is.
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
- het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
- het product geen los tijdschrift of losse krant is
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2.  De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3.  De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hetwoonlokaal.nl, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van het woonlokaal, https://www.hetwoonlokaal.nl/, kan
worden gedownload.
4.  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan het woonlokaal, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
1.  Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan het woonlokaal heeft geretourneerd, dan zal het woonlokaal eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
2.  De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van het woonlokaal voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1.  het woonlokaal kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van het woonlokaal heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan het woonlokaal.
3..het woonlokaal is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan het woonlokaal te
verrekenen met een vordering op het woonlokaal.

Eigendomsvoorbehoud
1.  het woonlokaal blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van het woonlokaal op grond van wat voor met het woonlokaal gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2.  Tot die tijd kan het woonlokaal zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4.  Indien het woonlokaal een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
het woonlokaal het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.  Levering vindt plaats bij het woonlokaal, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4.  Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het woonlokaal het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5.  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan het
woonlokaal kan tegenwerpen.

Levertijd
1.  De door het woonlokaal opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.  De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van het woonlokaal.
3.  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij het woonlokaal niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1.  Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
het woonlokaal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
2.  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan het woonlokaal, bij gebreke waarvan het
woonlokaal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1.  Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.  Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Garantie
1.  De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
2.  De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3.  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
1.  Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-  ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
-  het product is nog niet gebruikt
2.  Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
De klant vrijwaart het woonlokaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door het woonlokaal
geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1.  De klant dient een door het woonlokaal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant het woonlokaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3.  Consumenten dienen het woonlokaal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.
4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat het woonlokaal in
staat is hierop adequaat te reageren.
5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat het
woonlokaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan het woonlokaal.
2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling het woonlokaal ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als het woonlokaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan het woonlokaal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid het woonlokaal
1.  het woonlokaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.  Indien het woonlokaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.  het woonlokaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
4.Indien het woonlokaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van het woonlokaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het woonlokaal toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2.  Is de nakoming van de verplichtingen door het woonlokaal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat het woonlokaal in verzuim is.
3.  het woonlokaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien het woonlokaal kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht
1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van het woonlokaal in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan het woonlokaal kan worden toegerekend in een
van de wil van het woonlokaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien
van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-
heid niet van het woonlokaal kan worden verlangd.
2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor het woonlokaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat het woonlokaal er weer aan kan voldoen.
4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.  het woonlokaal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1.  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2.  Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1.  het woonlokaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal het woonlokaal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van het woonlokaal.
2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat het woonlokaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar het woonlokaal is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Wat te doen bij klachten?
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hetwoonlokaal.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Opgesteld op 03 februari 2023

bottom of page